Urząd Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
tel. (65) 549 40 86
fax (65) 549 47 55
e-mail: wijewo@wijewo.pl
[KLIKNIJ I NAPISZ]

SZUKAJ NA STRONIE
DLA NIEDOWIDZĄCYCH
Darmowa skrzynka @wijewo.pl
NEWSLETTER - zapisz się
Stan załatwianych spraw
DEUTSCH | ENGLISH
FRENCH | RUSSIAN | UKRAINIAN | LITHUANIAN | CHECH | SLOVAK | BELARUSSIAN

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu (np. do newslettera). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.


Urząd Gminy - zdjęcie 3D

Gmina
Oczyszczalnia Wijewo
DIALOG SPOŁECZNY
KSIĘGOZBIÓR GBP w Wijewie
Aktualności
Gospodarka
Kultura
Sport
Oświata
Dla nauczycieli
Turystyka


ROZWÓJ I TRENDY GOSPODARCZE

BIP

Skrzynka podawcza

BOK

PrzetargiInformator
Publikacje
Fundusze UE
Galerie
Gazeta
Foldery
GOPS
Mapa Gminy
Kalendarz


Leszno-RegionStowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Powiat Leszczynski

Vijevo (lenk. - Wijewo), tai mažiausia ir labiausiai ? vakarus išsikišusi Didžiosios Lenkijos vaivadijos Lešno apskrities gmina. Ji užima 61,4 km2 plotą ir turi 3450 gyventoj?. Gminos funkcionavimo pagrindą sudaro žem?s ?kis ir turizmas. Dauguma apdirbamos žem?s yra privači? savinink? rankose. Jie augina ypač javus ir užsiima gyvulininkyste.

Gerus rezultatus duoda taip pat miškininkyst? ir žuvininkyst?. Taip pat netr?ksta ?moni?, kurios užsiima amatais, statyba, perdirbimu. Šiaur?s ryt? gminos dalis, kuri apima 2/3 jos paviršiaus yra saugomo kraštovaizdžio teritorijoje. Šios teritorijos dal? užima Pšemenckis (lenk. Przemęcki) kraštovaizdinis parkas. Jo ypatingą patrauklumą didina gaus?s ežerai ir miško biotopai.


Parko apr?ptyje yra ežerai: Breńskie (Brenskio), Białe (Baltasis), Miałkie (Seklusis), Lincjusz (Linciušo), Brzeźne (Beržyn?lio), Maszynek (Mašynek) ir Trzytoniowe (Tšytoniove). Dauguma iš j? jungiasi kanalais, ko d?ka yra palankios sąlygos vandens turizmui kultivuoti. J? betarpiškoje kaimynyst?je n?ra joki? vietovi?, o taip vadinamame Brennie-Ostrovie yra sezone funkcionuojančios poilsio baz?s, palapini? aikštel? ir kempingas. Tai tipiškas žvejojimui tinkamas ežeras su lynais ir lydekomis. Ežero ichtiofauną pagrindinai sudaro šios žuv? r?šys: karšiai, kuojos, lydekos, starkiai ir unguriai. Žuv? ?kiu ežere užsiima Lenkijos meškeriotoj? sąjungos Poznan?s apygardos skyrius.

 

Paminklas, tai tiksli Šv. Juozapo paminklo, kuris stov?jo toje vietoje prieš II pasaulin? karą ir buvo hitlerinink? sugriautas, kopija. Memorialin?je lentoje yra ?rašytos pavard?s žuvusi?j? I pasauliniame kare ir Didžiosios Lenkijos krašto sukilime.

 

Kitas paminklas, tai obeliskas su ereliu virš?n?je, pastatytas Didžiosios Lenkijos krašto sukilime žuvusiems 55 gminos gyventojams ir II pasaulinio karo aukoms pamin?ti.

 

1995 metais Rekreacijos centras Zaboruvco vietov?je buvo perduotas Lenkijos Pasienio Sargybai Vijeve. Arkivyskupo kunigo Jurgio Strobo sprendimu šis pastatas buvo priimtas ir jame buvo ?kurti Šventosios Uršul?s Leduchovskos vardo Vyskupijos rekolekcij? ir poilsio namai vaikams, jaunimui, suaugusiems ir ne?galiesiems. Rekolekcijos nam? teritorija užima 1.50.00 ha ploto ir joje stovi 4 pastatai.

XVIII amžiaus Šv. Jadvygos parapijos bažnyčią Brenne charakterizuoja ištaigingas baroko stiliaus interjeras.

 

Gminos valdyba yra ?sik?rusi XIX amžiaus dvaro pastate, parke su palivarko tipo pastatais. Parke yra keli gamtos paminklai. Tarp kita ko - bukas paprastasis su 305 cm ilgio kelmo apskritimu, 18 metr? aukščio guoba, trys daugiau kaip 20 metr? aukščio paprastieji ąžuolai bei plačialap?s ir smulkialap?s liepos.

 

Gmina Vijevo visada buvo pereinamoji teritorija tarp Didžiosios Lenkijos krašto ir Silezijos. Kaip senov?s laik? obžan? genties teritorija, nuo 1343 met? šios žem?s ??jo ? Didžiosios Lenkijos krašto ribas. Pirmosios žinios mini Brenną ir miško sargin?s Papiernia apylinkes. Per čia b?go kelias, kuris jung? Vschovą su Olštinu ir Vlošakovicais. Pirmaisiais n?dien?s gminos teritorijos savininkais buvo Junoš? gimin? (tod?l gminos Vijevo herbe, raudoname fone yra avin?lis, kuris buvo Junoš? gimin?s simbolis), o po j? – Gryžinski? gimin?. 1469 metais Andrius Gryžinskis parduoda Brenną Opalinskiams. Nuo 1562 met? ? Opalinski? turimą teritoriją ?eina taip pat Vijevo, kuri anksčiau priklaus? Pšemento Cisters? ordinui. 1584-93 metais Opalinski? plačiai vykdomos ?kurdinimo veiklos pasekm?je ?kuriamos vietov?s Zaboruviec ir Potšebovo bei nutiesiamas kelias tarp Brenno ir Vlošakovicais. XVII ir XVIII amži? l?žyje gminos teritorija tampa Leščinski? nuosavyb?, o 1738 metais karališkos šeimos turtas pereina ? Sulkovski? rankas. 1750 metais eilin? kartą sudeg? Brennos parapin? bažnyčia, kurią atstat? Brenna – Augustas Sulkovskis. Atgimus Lenkijos valstybei 1918 metais, Versalio traktatas pripažino Lenkijai vakarinę gminos dal? (Brenna, Zaboruviec ir Miastko), likusieji kaimai buvo sugrąžinti Lenkijai 1920 met? geguž?s 25 dieną, o Tarpsąjungin? komisija, apsilankiusi Vijeve nusprend? pripažinti Lenkijai Vijevą, Potšebovą ir Radomysl?. Šiam ?vykiui pamin?ti, 2006 metais Vijevo gminos taryba pri?m? nutarimą pagerbti gyventoj? pastangas bei gminos dalies sugr?žimo ? Lenkiją faktą pastatant vietiniame parke memorialin? obeliską. Visi ežerai yra sujungti kanal? tinklu ir atlieka nat?rali? vandens išlyginimo telkini? funkciją. 1975 met? apskriči? likvidavimo pasekm?je buvome ?jungti ? Vlošakovice gminos ribas. Eilini? visuomen?s protest? rezultate 1982 metais v?l buvo atkurta gmina Vijeve. Nuo 1990 met? gmina Vijevo turi savarankišką savivaldyb?s administraciją. Gmina Vijevo visada priklaus? Didžiosios Lenkijos kraštui, neži?rint, kad yra prie pat Silezijos ir Liubušo vaivadijos rib?. Gyventoj? dalyvavimui kovoje už Didžiosios Lenkijos krašto nepriklausomybę pamin?ti yra pastatytas memorialinis Radomyslio ir Pšylesio obeliskas.


   

 

Strona główna  |  Góra strony  |  Wstecz   |  Napisz do nas  |  Szukaj na stronie  |  Zaloguj się  |  Menu serwisu

Urząd Gminy Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo tel. (65) 549 40 86, fax (65) 549 47 55 e-mail: wijewo@wijewo.pl
Numer rachunku bankowego (opłaty skarbowe): Bank Spółdzielczy Wschowa - Nr konta: 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001
[ strona pracuje na systemie cms3 halpress.eu ]